Onderwijs

Onze onderwijskundige speerpunten

Onze school heeft een aantal principes vastgesteld voor kwalitatief goed onderwijs. Ten aanzien van ons onderwijs (effectief onderwijs) zoeken we naar een goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling en de sociaal/emotionele en van de kinderen. Van belang zijn de volgende aspecten:

Koran en Soenna

Het uitgangspunt van onze school vormt de Koran en de Soenna als grondslag voor haar handelen. Dit houdt in dat wij ervan uitgaan dat Allah ons geschapen heeft om hem te dienen. De Koran zorgt er voor dat de mensen naar het rechte pad geleid worden. De profeet Mohammed (VZMH) heeft ons laten zien hoe we de openbaring moeten praktiseren.

Onderwijs op Islamitische grondslag:

1. De leertijd wordt effectief besteed
2. Het leren van de leerlingen staat centraal
3. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken
4. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht
5. Er wordt gewerkt met het directe instructie model (instructieonafhankelijk, instructiegevoelig en instructieafhankelijk)
6. De leraren passen hun onderwijs aan gelet op de kwaliteiten van een kind, een groepje of de groep als geheel
7. De leraren werken opbrengstgericht (vanuit heldere doelstellingen)
8. Leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren en onderwijzen
9. De communicatie (interactie) tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen onderling verloopt geordend
10. Het belang van de (bege)leidende en sturende rol van de leerkracht wordt onderkend
11. De leraren zetten waar mogelijk aan tot het werken met (behulp van) ICT-middelen
12. De zorg en begeleiding is een onderdeel van het handelen van de leraren