“Elke leerling telt”

De Al Amana school is een Nederlandse school op islamitische grondslag die openstaat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. Als u voor de Al Amana School kiest, kiest u voor een schoolklimaat waar akhlaag (het goede gedrag) centraal staat.

Wij geloven dat een kind pas kan slagen in de samenleving wanneer zijn of haar karakter en gedrag goed gevormd zijn. Ontwikkeling van sociaal-emotionele intelligentie (gedrag) vinden wij minstens zo belangrijk als cognitieve intelligentie (kennis). De boodschap van de Koran en het voorbeeld van de Profeet Mohammed (VZMH) vormen daarbij het uitgangspunt.

Koran en Soenna

Het uitgangspunt van onze school vormt de Koran en de Soenna als grondslag voor haar handelen. Dit houdt in dat wij er van uit gaan dat Allah ons geschapen heeft om hem te dienen. De Koran zorgt er voor dat de mensen naar het rechte pad geleid worden. De profeet Mohammed (VZMH) heeft ons laten zien hoe we de openbaring moeten praktiseren.

Visie/ambitie

Een school voor uw kind kiezen, doet u niet zomaar. Het moet een plek zijn waar uw kind belangrijke stappen kan zetten in de ontwikkeling van het leven. Het is daarom goed om te weten vanuit welke uitgangspunten wij werken:
• de islamitische identiteit van onze school is de leidraad voor het onderwijs en de omgang met elkaar. De Koran en Soenna nemen op onze school een centrale plaats in;
• onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naast het onderwijs in de schoolvakken leren we de kinderen ook hoe ze respectvol met elkaar kunnen omgaan;
• alle kinderen hebben een natuurlijk aanleg en doorlopen verschillende ontwikkelingsstadia, waarop we onze begeleiding zo goed mogelijk afstemmen;
• we kunnen onze doelen alleen realiseren als iedereen die betrokken is bij de scholen vanuit zijn/haar eigen rol een actieve en passende bijdrage levert aan de ontwikkeling van de school in het algemeen en in het bijzonder aan die van de kinderen. Een goed contact met de ouders vinden we daarom heel belangrijk;
• we bieden kwalitatief goed onderwijs en werken eraan dat ieder kind een zo hoog mogelijk niveau bereikt. We doen dit door op een systematische manier te werken aan de kwaliteit van ons onderwijs.