Burgerschap en identiteit

Stichting Al Amana Scholen houdt basisscholen op islamitische grondslag in stand. Onze scholen staan in beginsel open voor alle leerlingen die de islamitische godsdienst respecteren. Onze hoofdtaak is het opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Wij brengen de leerlingen bij dat ieder mens recht heeft op respect en een goede behandeling. En dat ieder mens de plicht heeft zijn medemens met respect en goede bejegening te behandelen. Naast kennisoverdracht, leveren de scholen een bijdrage aan de islamitische identiteitsontwikkeling en burgerschapsvorming van de leerlingen.

In ons onderwijs gaan wij ervan uit dat Allah ons heeft geschapen om Hem te dienen en om goede mensen te zijn. Ouders vertrouwen hun kinderen aan onze zorg toe in de hoop en verwachting dat het onderwijs zoveel mogelijk zal aansluiten bij de algemeen islamitische opvoeding, zoals deze vanuit de islamitische bronnen wordt voorgestaan. De Koran en de soennah zijn leidend in ons doen en laten.

Ons motto is “elke leerling telt”. Wij hebben oog voor het individuele kind. Wij zien elk kind als een uniek schepsel van Allah. Daardoor is ieder kind een individu en vraagt om een eigen en persoonlijke benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind. Het onderwijs is erop gericht de kinderen hun individuele door Allah gegeven gaven en talenten te ontdekken en ontwikkelen.