De school
Basisschool Al Amana Zwolle is een basisschool op islamitische grondslag en valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting Al Amana scholen.

Basisschool Al Amana Zwolle is een Nederlandse school op islamitische grondslag. Dit betekent dat wij ons baseren op de uitgangspunten van de Koran en de Soenna bij het inrichten van ons onderwijs.

De islamitische identiteit van de school is zichtbaar en herkenbaar in de pedagogische benadering van kinderen. Kinderen benaderen en ondersteunen we als unieke schepsels van Allah.
Wij bieden modern toekomstgericht onderwijs dat aansluit bij de behoefte van het individuele kind en bij hetgeen de maatschappij van het kind vraagt.

“Door het bieden van godsdienstonderwijs leren onze leerlingen meer over zichtzelf en hun achtergrond. De identiteit van onze leerlingen wordt hiermee versterkt”.

Basisvaardigheden
Goed kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het schoolsucces, dus ook het succes in de latere (school)loopbaan van onze leerlingen. Onze speciaal getrainde leerkrachten bieden de stof aan op een specifieke manier, bijvoorbeeld door het toepassen van woordendidactiek. Op deze wijze onthouden de leerlingen de aangeboden woorden beter en vergroten hiermee hun woordenschat.

Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken is een belangrijk middel bij het verbeteren van de basisvaardigheden in het taal-, lees en rekenonderwijs. Zicht op leerresultaten en planmatig werken zijn essentieel voor de opbrengsten. Al Amana Zwolle werkt doelgericht en systematisch aan het maximaliseren van de prestaties en het welbevinden van haar leerlingen. 

“Goed kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het schoolsucces, dus ook het succes in de latere (school)loopbaan van onze leerlingen”.

Pedagogisch klimaat binnen Al Amana Zwolle
Bij Al Amana Zwolle hechten wij er waarde aan dat onze leerlingen zich veilig en geborgen voelen en plezier hebben. De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen krijgt dan ook structureel aandacht. We gebruiken hiervoor de methode “De Vreedzame School”. Hierin komen aspecten aan de orde als het leren kennen van jezelf en de ander, samenwerken, actief burgerschap en omgaan met conflicten.

Zorg
Al Amana Zwolle erkent de verschillen tussen leerlingen en stemt haar zorgaanbod daarop af. Met specifieke aandacht voor aspecten die de onderwijsbehoeften van het kind bepalen, waaronder de leerprestaties. Of dit nu (hoog)begaafde kinderen betreft of kinderen met een leerachterstand; individueel kind staat centraal!

Godsdienstonderwijs en vieringen
Door het bieden van godsdienstonderwijs leren onze leerlingen meer over zichzelf en hun achtergrond en versterken zij hun identiteit. De lessen worden in het Nederlands gegeven. Vanaf groep 5 bidden de leerlingen het Dohr-gebed gezamenlijk op school. Ook krijgen de leerlingen ad’iya (smeekbeden) aangeboden vanaf groep 1. Het doe’aboekje dat hiervoor gehanteerd wordt, is samen met de leerlingen samengesteld.
Uiteraard worden islamitische feesten op onze school uitgebreid gevierd!

Digitale leeromgeving
De maatschappij vraagt van onze leerlingen ICT-kennis en -vaardigheden. Daarom leren wij onze leerlingen om te gaan met ICT-middelen. De inzet van ICT-middelen in de klas gebeurt structureel. Alle groepen krijgen dan ook les met behulp van DIGI-borden. De leraren gebruiken ICT in hun lessen en laten leerlingen zelfstandigen op eigen niveau met Snappet werken. Snappet wordt ingezet vanaf groep 4.
Een Snappet is vergelijkbaar met een kleine I-Pad. De Snappet is zo ingericht en ingesteld dat kinderen leerstof digitaal en op maat oefenen en verwerken.

Activiteiten
We bieden onze leerlingen vele (expressie)activiteiten aan: voetballen, tekenen, gym, handvaardigheid, schoolreis en excursies naar culturele instellingen. Ook heeft Al Amana meegedaan aan The Voice of Anasheed. Ons anasheedkoor heeft de eerste positie behaald in de (landelijke) halve finale!

 

“Elke leerling telt”