Vreedzame school

De vreedzame school

We willen de kinderen een positief en veilig schoolklimaat bieden en daarom hebben we gekozen voor de aanpak ‘De vreedzame school’. Dit houdt in dat iedereen in de school zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor een goede en verdraagzame sfeer. Het accent ligt op een goede manier omgaan met elkaar, respect hebben voor elkaar en op een goede manier conflicten oplossen. De methode is erop gericht kinderen voor te bereiden op actief burgerschap, waarin drie domeinen een belangrijke rol spelen:

Democratie

kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden. Tijdens de groepsvergaderingen besteden we hier aandacht aan;

Participatie

kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak, vaardigheden en houdingen, die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen;

Identiteit

verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar?

Mediator

Waar mensen of kinderen samen zijn ontstaan van tijd tot tijd conflicten. Werken volgens ‘De vreedzame school’ betekent dat we kinderen actief betrekken bij het op een positieve manier oplossen van conflicten. Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen in aanmerking komen voor de rol van mediator. Zij krijgen een training en leren hoe ze kinderen die een conflict hebben met elkaar door middel van een gesprek tot een oplossing kunnen laten komen.

alamana-islamtisch-onderwijs