Ludieke opening anti-pestproject

 23 september 2020

Onze school is de week van 23 september gestart met het jaarlijkse anti-pest project. Ook dit schooljaar richten wij ons op het voorkomen én aanpakken van pesten. Voor de onderbouw (groepen 1 en 2) gebruiken we de methode Rikki en vanaf groep 3 gebruiken we de PRIMA-aanpak methode.

Het is belangrijk om continu te blijven werken aan een veilig schoolklimaat. PRIMA is een brede aanpak gericht op leerlingen, leerkrachten én ouders. Met de PRIMA-aanpak willen wij als school het onderwerp ‘pesten’ serieus aanpakken, want pesten heeft vaak veel negatieve gevolgen. Zo kan pesten van invloed zijn op de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen, op de leerprestaties, op de gezondheid en het gevoel van veiligheid. Ook heeft pesten een negatieve invloed op de sfeer op school en in de groep.

Ludieke opening
Het thema van dit project is “Wees een held”. Juf Chaimae is alle klassen langs gegaan om meer te vertellen over dit thema en wat dit te maken heeft met pesten. Wees een held betekent dat je tegen pesten bent en dit ook laat zien door een actieve rol te hebben wanneer dit wel om je heen gebeurd.

In alle klassen hebben een aantal activiteiten plaatsgevonden, die gericht zijn op het voorkomen en stoppen van pesten. Ook hebben alle leerlingen samen een “heldenboom” gemaakt met hun handafdruk. Zij verklaren hierbij dat ze tegen pesten zijn en zich als een echte held gaan inzetten hier tegen. Deze poster heeft een mooie prominente plek in de hal gekregen.

Pestlessen
Gedurende zes weken krijgen alle leerlingen op Al Amana Ede Zuid, één keer per week een les met het onderwerp pesten. De lessenserie richt zich op het groepsproces, weerbaarheidsstrategieën en pro-sociale vaardigheden. Doordat dezelfde pijlers elk schooljaar terugkomen en de vaardigheden elk jaar weer geoefend worden, wordt er een doorlopende leerlijn gecreëerd. De lessen zijn interactief opgezet en er worden afwisselende werkvormen gebruikt, waaronder het bekijken van filmpjes, fysieke oefeningen, rollenspellen en puzzels.  Na het afronden van deze lessen wordt er op school nog volop aandacht besteedt aan dit onderwerp binnen de klas en tijdens de Vreedzame School lessen. Naast preventief handelen treden we als school ook duidelijk op tegen elke vorm van pesten. Zodra wij signaleren dat kinderen worden gepest hanteren wij een duidelijke aanpak.

Tips om pesten thuis te signaleren en/of te bespreken
Ook u als ouder kunt een belangrijke rol spelen bij de aanpak van pesten. Zie hieronder een aantal tips om thuis pesten bespreekbaar te maken en/of te signaleren.

 • Neem een pestprobleem serieus. Dat betekent niet dat u de problemen van uw kind moet oplossen. Het betekent wel dat u ze steunt bij het vinden van hun eigen oplossingen.
 • Bespreek met uw kind zijn/haar rol bij pesten.
 • Leer uw kind voor zichzelf en anderen op te komen. Kinderen moeten al op jonge leeftijd ‘nee’ durven zeggen als er iets gebeurt wat ze niet willen.
 • Geef uw kind gelegenheid om in het gezin te oefenen. Moedig uw kind aan te zeggen wat het wel en niet wil. Leer uw kind te overleggen en te onderhandelen over oplossingen.
 • Stimuleer uw kind om hulp te vragen aan u, aan de leerkracht en/of aan anderen die uw kind vertrouwt.
 • Als u merkt dat uw kind moeite heeft met punt 3 en 4, dan kunt u met de leerkracht van uw kind bespreken wat de mogelijkheden zijn voor extra ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een weerbaarheidstraining.
 • Geef uw kind voldoende aandacht en toon waardering voor de (kleine) dingen die goed gaan. Laat merken dat u het belangrijk vindt om te weten wat uw kind doet en waar het is, zonder voortdurend te controleren.
 • Geef uw kind een veilig en ‘warm’ thuis: kinderen die zich gewaardeerd en geborgen voelen, zijn het sterkst. Bij tegenslag weten deze kinderen dat ze thuis terecht kunnen en dat u luistert.
 • Stel uw kind duidelijke grenzen. Regels moeten er niet alleen zijn, ze moeten ook op een consequente manier worden nageleefd.
 • Geef zelf het goede voorbeeld: kinderen leren thuis hoe ze respectvol met elkaar en anderen moeten (leren) omgaan. Probeer conflicten binnen het gezin op te lossen door erover te praten. Kinderen leren het meest van de voorbeelden die ze krijgen.
 • Laat uw kind kennismaken met veel verschillende mensen, culturen en gewoontes. Als u zelf respect en waardering toont voor anderen, leert u uw kind dat anderen niet ‘eng’ of ‘raar’ zijn.
 • Bespreek signalen van pesten die u hoort direct met de leerkracht en/of met andere ouders.
 • Grijp direct in als u merkt dat uw kind vaak agressief reageert of als u merkt dat uw kind of andere kinderen systematisch worden buitengesloten.

We streven naar een goed pedagogisch klimaat, waar kinderen zich veilig en geborgen voelen. Met z’n allen kunnen we hier voor zorgen insha”Allah. 

Wa salamou alaikoum,

Team Al Amana Ede Zuid

Laat een reactie achter