Passend onderwijs

Aandacht voor alle kinderen:

Passend onderwijs wil zeggen, dat we onderwijs bieden dat past bij de mogelijkheden van uw kind. Ook als uw een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen.

Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider. Indien de zorg op school haar grenzen heeft bereikt, gaan we in goed overleg met u op zoek naar de hulp die uw kind nodig heeft. In veel gevallen is dat voldoende, maar soms leidt die (extra) hulp niet tot de gewenste resultaten. In dat geval melden wij uw kind, met uw toestemming, aan bij het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. Alle scholen in de regio nemen daaraan deel met als doel voor alle kinderen passend onderwijs te bieden.

Het samenwerkingsverband kent drie niveaus van ondersteuning:

Basisondersteuning

Dit omvat alle vormen van extra zorg die de leerkracht kan bieden. Daarbij krijgt de leerkracht vaak ondersteuning van een deskundige van buiten de school.

Arrangement niveau 2

Is basisondersteuning onvoldoende passend, dan biedt het samenwerkingsverband een arrangement dat wel aansluit bij de onderwijsbehoeften. Een medewerker van het samenwerkingsverband onderzoekt samen met de basisschool wat uw kind nodig heeft. De school biedt deze ondersteuning zelf aan, eventueel samen met een andere basisschool, het speciaal (basis)onderwijs of externe deskundigen.

Arrangement niveau 3

Heeft een kind méér nodig dan extra ondersteuning in de eigen basisschool, dan kan het speciaal basisonderwijs een specialistisch arrangement bieden. Uw kind wordt onderzocht en als blijkt deze vorm van ondersteuning nodig is, verstrekt het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring voor uw kind. In veel gevallen betekent het dat uw kind dan naar een school voor speciaal basisonderwijs gaat.