Visie Al Amana

De visies van de school

Er is voor gekozen om de visie van de school visueel te maken middels een boom. Hieronder worden alle kernwaarden en rollen toegelicht.

Visie op identiteit
Op de afbeelding staat het water symbool voor de identiteit van het kind. Het water dient als bouwstof en transportmiddel. Dat houdt in dat alles wat op de afbeelding staat omschreven in directe verbinding staat met de identiteit. Wij zien elk kind als een uniek schepsel van Allah (swt). Daardoor is ieder kind een individu en vraagt om een eigen en persoonlijke benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind, dat duidelijk gericht is op het ontdekken en ontwikkelen van individuele door Allah (swt) gegeven gaven en talenten.

In ons onderwijs gaan wij ervan uit dat Allah (swt) ons heeft geschapen om Hem te dienen en om goede mensen te zijn. Ouders vertrouwen hun kinderen aan onze zorg toe in de hoop en verwachting dat het onderwijs zoveel mogelijk zal aansluiten bij de algemene islamitische opvoeding, zoals deze vanuit de islamitische bronnen wordt voorgestaan.

Een goede en open samenwerking met de ouders is van essentieel belang voor het onderwijs aan de leerlingen van onze school. Samen met de ouders dragen wij vanuit de verschillende rollen gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen tot evenwichtige en zelfstandige jonge mensen. Op onze school zijn alle kinderen welkom met als uitgangspunt dat ouders de islamitische normen en waarden respecteren.

Visie op Veiligheid
Onze boom bestaat uit meerdere takken. Een van de takken is veiligheid. Een kind moet zich in zijn omgeving veilig voelen, moet vertrouwen hebben en  moet het gevoel hebben dat het kan zijn zoals het is. Zodat het kind onvoorwaardelijk geaccepteerd zal worden. Emotionele veiligheid is noodzakelijk voor een optimale ontwikkeling van kinderen, zowel van persoonlijke als van sociale competenties. Wij vinden het van essentieel belang om met de kinderen in gesprek te gaan in plaats van over de kinderen te spreken.

Wij leggen de nadruk op ‘het in verbinding met elkaar staan’. De school hanteert verschillende middelen om deze verbinding te realiseren, de methode ‘de Vreedzame School’ is daar een van.

Deze pedagogische visie is de leidraad die wij hanteren om zowel het individuele kind als de  groep tegemoet te komen in de pedagogische onderwijsbehoeften.

Veiligheid wordt gerealiseerd door de volgende drie partijen. Hieronder worden deze rollen kort omschreven en toegelicht. Pedagogisch partnerschap:

 1. De ouder
  Op de  afbeelding staan de wortels van de boom symbool  voor de ouder. De wortels geven de boom een basis om te groeien. Ze zorgen voor voeding en stevigheid. Voor een kind bestaan zijn of haar wortels uit ouders. Contact met de wortels geeft een kind stevigheid en begrip van zichzelf. Dit geeft aan hoe belangrijk de rol van de ouder in het proces van het kind is.
  Als school willen wij dit koesteren. Ouderbetrokkenheid realiseren wij binnen de school door middel van nauwe samenwerking.
 2.  Het kind
  De stam symboliseert het kind. Zoals bij de boom de stam het belangrijkste onderdeel is, staat het individuele kind bij ons op school centraal. De stam heeft verschillende eigenschappen. Zo moet hij stevigheid bieden die zelfs voldoende is bij sterke wind. Eigenaar zijn over eigen proces. Eigen koers varen. Wij zien dat ieder kind uniek is met zijn eigen talenten en mogelijkheden.Het is daarom belangrijk dat het kind zich kan ontwikkelen in een veilige, uitdagende omgeving. Hierin krijgt het kind de ruimte zich vrij te ontwikkelen op eigen niveau. Daar binnen  leert het kind  omgaan met zijn mogelijkheden en beperkingen, waar het steeds meer verantwoordelijkheid krijgt en leert te  dragen.
 3. De leerkracht
  Bomen hebben veel aan de wind, omdat ze op die manier bestoven worden en zo vruchten en zaden kunnen produceren. De wind staat hier symbolisch voor de  leerkracht. Die is er voor om het proces enkel en alleen aan te sturen en zaadjes te planten.Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk en daar hand in hand gaan. Het startpunt daarbij is een veilige pedagogisch klimaat. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich erkend voelt. Belangrijke competenties die de leerkracht binnen de groep realiseert zijn;  zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
 • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het proces
 • onderwijs op maat bieden: differentiëren
 • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
 • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
 • kinderen zelfstandig (samen) laten werken

 

Visie op Eigenaarschap
Eigenaar zijn van je eigen leren is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Dat houdt in dat leerlingen actief de omstandigheden van hun eigen leerproces mede bepalen. Eigenaarschap motiveert en draagt bij aan een positiever zelfbeeld. Daarin staan de volgende kreten vanuit het perspectief van het kind centraal:

 • ik denk mee
 • mijn bijdrage doet ertoe
 • wij zijn en doen het samen
 • ik kan mijn emoties en gedachten uiten
 • ik mag mij ontwikkelen op mijn unieke wijze

Samen spelen, samen werken en samen leren, ongeacht culturele of levensbeschouwelijke verschillen, zijn activiteiten waar de school waarde aan hecht.

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en samenwerken zijn voor ons basisbegrippen binnen het onderwijs. We werken aan een veilig schoolklimaat met openheid en ruimte voor kinderen en leraren om zich te ontplooien.

 • -betrokkenheid
 • -zelfreflectie
 • -verantwoordelijkheid
 • -leerkrachtgedrag
 • -samenwerking

Visie op Autonomie
We streven ernaar om vanuit hun eigen autonomie kinderen ruimte te bieden om eigen keuzes te maken. Deze ruimte bieden wij aan binnen het kader van ons onderwijsaanbod.
Het kind krijgt de ruimte om onderzoekende te leren. Wij streven ernaar dat het kind daarbij denkt; ‘’Ik heb het nog nooit geprobeerd dus ik denk dat ik het kan’’.


Visie op Gezonde school
IBS Al Amana Goudenstein wil haar leerlingen meer meegeven dan alleen goed onderwijs. Wij kijken naar de mogelijkheden binnen ontwikkelen en leren. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen eigenaarschap ontwikkelen. Eigenaarschap houdt ook in dat leerlingen kritisch naar zichzelf kunnen kijken.

Daarbij is de oriëntatie op gezond gedrag en voeding een onderdeel. Door te praten en actief te handelen naar gezond gedrag, dragen we ons steentje bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen. We ondersteunen gezond gedrag door lessen aan te bieden en onze leerlingen te onderwijzen in gezond en ongezond eetgedrag.
Al Amana is een school die structureel (en/of projectmatig, nog te bepalen) educatie geeft over gezonde voeding. Naast aandacht voor educatie, handelen we naar gezond eten door onder andere schoolgruiten aan te bieden voor elke leerling. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen.

De school moet een veilige beschermde omgeving vormen. Wij kiezen voor gezond ook al is het aanbod in de omgeving misschien niet gezond. Dat hoeft immers geen leidraad te zijn voor de school. Samen zijn we gezond!